Right Up Corner

Ad left side

วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559

พระบรมราโชวาท บางส่วนที่ฝังใจ

อ้างถึง http://www.ohm.go.th/th/monarch/speech

พระบรมราโชวาท ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
ส่งเสริมคนดี   ให้ปกครองบ้านเมือง
                พระบรมราโชวาท   ในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ   ครั้งที่ ๖
ณ    ค่ายลูกเสือวชิราวุธ   อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี   เมื่อวันที่   ๑๑  ธันวาคม   ๒๕๑๒

"...สิ่งสำคัญในการปกครองก็คือ  บ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดี
ไม่มีใครจะทำให้คนทุกคนเป็น คนดีได้ทั้งหมด ารทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อย จึงไม่ใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี  หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง  และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้..."
พระราชดำรัส ในพระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า 
วันที่ ๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๒๕

"...คุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษาและน้อมนำมาปฏิบัติ มีอยู่สี่ประการ. ประการแรก คือการรักษาสัจ ความจริงใจต่อตัวเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติ แต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม. ประการที่สอง คือการรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองให้ประพฤติอยู่ในความสัจ ความดีนั้น. ประการที่สาม คือการอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริต ไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใด. ประการที่สี่ คือการรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง. คุณธรรมสี่ประการนี้ ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและบำรุงให้เจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแล้ว จะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุข ความร่มเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไปได้ดังประสงค์..."
 

yengo ad

BumQ